Movement

IT In Trend

 • Virtual Tour คืออะไร  
  Virtual Tour คืออะไร
  Virtual Tour หรือ ทัวร์เสมือนจริง คือ การจำลองสถานที่จริง ซึ่งโดยทั่วไป มักแสดงผลออกมาในลักษณะของภาพที่ต่อเนื่องกันของสถานที่นั้นๆ ยังอาจใช้สื่อผสมชนิดอื่นๆ เข้ามาประกอบด้วย เช่น เสียง, ดนตรี, คำบรรยาย, ตัวหนังสือ และภาพประกอบ
  Read more...
 • เทรนด์เทคโนโลยี 2015 ตอนที่ 2 โครงสร้างสังคมใหม่  
  เทรนด์เทคโนโลยี 2015 ตอนที่ 2 โครงสร้างสังคมใหม่
  เราปฏิเสธไม่ได้ว่าประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสอนให้คนรุ่นหลังรู้จักสร้างความเชื่อ ในขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามว่าเมื่อถึงยุคของคนรุ่นหลัง สังคมจะหลงเหลือหลักฐานอะไรไว้ให้ แนวคิด History 2.0 จึงเกิดขึ้นภายใต้การจำลองแนวคิดเดียวกับ Web 2.0
  Read more...
 • เทรนด์เทคโนโลยี 2015 ตอนที่ 1 อาณาบริเวณแห่งร่างกาย  
  เทรนด์เทคโนโลยี 2015 ตอนที่ 1 อาณาบริเวณแห่งร่างกาย
  ต้นทุนด้านข้อมูล หรือ Blog Data ขนาดใหญ่ ที่ถูกผลิตขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันผ่านเครืออินเทอร์เน็ตที่โยงใยสายสัญญาณในทุกพื้นที่ กำลังถูกแปรเปลี่ยนเป็นระบบพร้อมใช้งานอย่างเหนือชั้นมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่เคยถูกสั่งสมในอุปกรณ์เซนเซอร์เริ่มถูกดึงมาใช้ และสร้างปฏิกิริยาตอบกลับไปมาระหว่างระบบ
  Read more...

Our clients

Our Services

Enterprise Software
Development and Consultant.


Website and Intranet Development
Online Marketing Services
Mobile Application
Government Portal
Multimedia Design
Knowledge Management


Risk Management
E-learning
E-commerce
Project Management
Geographic information system (GIS)
Business Process Application


Live Streaming
Desktop Management (Starcat)
Document Management and Scanner
Colour Design Software
MICE Solution

You are here: Home