Movement

อินโฟกราฟฟิกเศรษฐกิจดิจิทัล

Written by 

บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์

 

ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีวิจารณญาณ ตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน เผยแพร่สื่อเนื้อหาผสมกราฟิก (Infographic) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Digital Economy) โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ส่วนแรก การจัดทำสื่อเนื้อหาผสมกราฟิก (Infographic) จำนวน 40 ชิ้น โดยได้ว่าจ้างบริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด ให้ดำเนินการการจัดหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปเนื้อหา มีแนวคิดในการเลือกเนื้อหาที่เป็นที่สนใจของประชาชน และสามารถนำเอาเนื้อหาเหล่านั้นไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

โดยแบ่งกลุ่มของข้อมูลดังนี้ 

1. การสื่อสารและทำความเข้าใจ ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) จำนวน 13 เรื่อง แหล่งข้อมูลจากการเรียบเรียงจากการบรรยายของ มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ แล้วเสร็จในการส่งมอบงานในครั้งนี้จำนวน 13 เรื่องประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. รู้จักเศรษฐกิจดิจิทัล

1) เศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร
2) ภาครัฐส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร
3) ทำไมต้องเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
4) นำดิจิทัลมาใช้อย่างไร
5) ตัวอย่างการนำดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทางเศรษฐกิจ

2. สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล


1) e-Payment
2) e-Trading and Service
3) e-Certificate
4) e-Medical Record
5) e-Filling and e-Reporting


3. สถิติด้านการมีการใช้ไอซีทีในสถานประกอบการ

1) จำนวนสถานประกอบการ
2) การใช้คอมพิวเตอร์
3) การใช้อินเทอร์เน็ต
4) ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต


4. 5 วิธีง่ายๆเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

1) ปรับแนวคิด
2) เปลี่ยนวิธีการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล
3) ปลูกฝังดิจิทัลในค่านิยมองค์กร
4) ไปสู่ตลาดโลก
5) ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา


5. 10 ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล

1) Digital Content
2) Digital Society
3) Digital Entrepreneur
4) Application Programming Interface (API)
5) Open Service Platform
6) Digital Platform Technology
7) e-Commerce
8) Open Data
9) e-Marketplace
10) Service Platform


6. นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) คืออะไร
7. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับเศรษฐกิจดิจิทัล

1) ความหมายของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร

8. ตัวอย่างนโยบาย/ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในต่างประเทศ

1) Australia
2) Canada
3) UK
4) Malaysia

9. ผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อการเติบโตของ GDP

10. สรุปอันดับการพัฒนาไอซีที ของประเทศไทยเชิงเปรียบเทียบ

11. หลักการในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

1) เอกชนนำ รัฐสนับสนุน
2) กรรมกา ระดับชาติ
3) ขับเคลื่อน ไปด้วยกัน
4) คุ้มครอง ป้องกัน
5) มีองค์กร ส่งเสริม

12. Digital Economy Framework ของไทย
13. เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อไทยในการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

2. การสร้างความตระหนักรู้ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำนวน 10 เรื่อง แหล่งข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) เป็นต้น ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1) รู้จักภัยคุกคามทางไซเบอร์
1) ภัยคุกคามทางไซเบอร์คืออะไร
2) ทำไมถึงต้องรู้และเตรียมป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
3) ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีอะไรบ้าง
4) แนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2) สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ของไทย
3) รู้จักรับมือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันดับหนึ่งของไทย
4) แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์
5) รวมเรื่องลวงโลกบนโซเชียล
6) เทคนิคง่ายๆป้องกันภัยไซเบอร์
7) ทำอย่างไรเมื่อเจอภัยไซเบอร์
หากพบกับภัยไซเบอร์เราต้องปฏิบัติอย่างไร

8) วิธีป้องกันบัญชีธนาคารออนไลน์

1) หลอกให้ติดตั้งมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์
2) หลอกติดตั้งมัลแวร์ในสมาร์ตโฟน
3) ปลอมแปลงอีเมลหรือสร้างเว็บไซต์ปลอม เพื่อหลอกขอข้อมูล
4) วิธีป้องกัน
5) สิ่งที่ควรทำเมื่อตกเป็นเหยื่อ

9) ระวังถูกขโมยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อใช้ธนาคารออนไลน์

1) หลอกขอรหัสผ่านการใช้งานบัญชีอีเมล
2) แอบอ้างเป็นบุคคลต่าง ๆ หลอกว่าจะโอนเงินหรือส่งของให้
3) โฆษณาปล่อยเงินกู้นอกระบบ
4) แอบอ้างเป็นบุคคลต่าง ๆ หลอกให้เหยื่อโอนเงินให้
5) ขอเลขที่บัญชีเงินฝากเป็นที่พักเงิน
6) วิธีป้องกัน
7) สิ่งที่ควรทำเมื่อตกเป็นเหยื่อ

10) ตรวจให้แน่ใจก่อนซื้อของออนไลน์

1) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้า (DBD Registered, Trustmark)
2) ตรวจสอบคุณลักษณะสินค้า
3) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของระบบชำระเงิน
4) ตรวจสอบคำวิจารณ์สินค้าและร้านค้า

3. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน 10 เรื่อง เน้นให้รับรู้ข้อมูลด้าน
ไอซีทีโดยเฉพาะ Social Media แหล่งข้อมูลจาก รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย Gartner สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1) รู้จัก Social Media คืออะไร
2) ประเภทของ Social Media ที่นิยมทั่วโลก จำนวนผู้ใช้งานแยกตามประเภทของ Social Media
3) สถิติการใช้ Facebook ของไทยและของอาเซียน
4) สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของไทย
5) เทคนิคประหยัดง่ายๆด้วยไอซีที
รวมวิธีการใช้ไอซีทีในการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

1) ลดค่าโทรศัพท์และโทรศัพท์ทางไกล (Video Call, Line, Facebook)
2) ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (โอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ซื้อสินค้าออนไลน์ชำระค่าสาธารณูปโภคออนไลน์ การประชุมทางไกล วางแผนการเดินทางโดยใช้ Google Map)
3) ลดค่าครองชีพ (เปรียบเทียบราคาสินค้าออนไลน์ได้ง่ายก่อนตัดสินใจซื้อ)

6) โซเชียลกับวิธีการใช้ให้สมาร์ท

1) Facebook Page
2) Youtube Channel
3) Twitter
4) Instagram
5) Line

7) ก้าวแรกของผู้ประกอบการดิจิทัล
8) รู้อย่างไรให้เท่าทันสื่อไอซีที

1) รู้เท่าทันสื่อคืออะไร
2) ทำไมต้องรู้เท่าทัน

9) ฝึกทักษะให้รู้เท่าทันสื่อ

1) ความสามารถในการเข้าถึง
2) ความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์
3) ความสามารถในการประเมินคุณค่าของสื่อ
4) ความสามารถในการสร้างสรรค์หรือสื่อสาร

10) รู้เท่าทันสำหรับเยาวชน

1) อินเทอร์เน็ต
2) เกม
3) โทรศัพท์มือถือ
4) สื่อสังคมออนไลน์

4. การสร้างความตระหนัก/รับผิดชอบ/วิธีปฏิบัติทางด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 เรื่อง แหล่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1) รู้จักขยะอิเล็กทรอนิกส์

1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
2) ประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส์
3) ปัญหาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
4) การแยกและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง
5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การร้องเรียน/แจ้งปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

2) สถิติขยะไอที
3) อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

1) ระบบประสาท
2) ระบบทางเดินหายใจ
3) ระบบทางเดินอาหาร
4) ระบบไหลเวียนโลหิต
5) ผิวหนัง

4) ลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 5Rs

1) Reduce
2) Reuse
3) Recycle
4) Repair
5) Reject

5) วิธีเลือกสินค้าไอทีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1) ฉลากประหยัดไฟ
2) ฉลาก Energy Star
3) ฉลาก Recycle

6) วิธียืดอายุอุปกรณ์ไอทีง่ายๆ

1) คอมพิวเตอร์
2) แท็บเล็ต
3) โทรศัพท์มือถือและสมาร์ตโฟน

7) วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ไอที

1) คอมพิวเตอร์
2) แท็บเล็ต
3) โทรศัพท์มือถือและสมาร์ตโฟน

 

 

 

 

Our Services

Enterprise Software
Development and Consultant.


Website and Intranet Development
Online Marketing Services
Mobile Application
Government Portal
Multimedia Design
Knowledge Management


Risk Management
E-learning
E-commerce
Project Management
Geographic information system (GIS)
Business Process Application


Live Streaming
Desktop Management (Starcat)
Document Management and Scanner
Colour Design Software
MICE Solution

You are here: Home Movement Movement อินโฟกราฟฟิกเศรษฐกิจดิจิทัล