Movement

เปิดตัวเว็บไซต์ตลาดสีเขียวออนไลน์

Written by 

บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการตลาดสีเขียวออนไลน์

 โดยได้ประชาสัมพันธ์ตลาดสีเขียวออนไลน์ วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ (Greenmarket) และประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อเว็บไซต์www.thaiecomarket.com โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสุวรรณา เตยีรถ์สุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น การนำเสนอภาพรวมการใช้งานเว็บไซต์ และการเสวนา ในหัวข้อ "ก้าวสู่ติจิตอลไทยแลนด์ด้วยตลาดสีเขียวออนไลน์" ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจจากหลาก หลายหน่วยงานเข้าร่วมงานประมาณ 200 ราย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัวไป

 

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์(Greenmarket) ถือเป็น การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศที่กำหนดแนวทางการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานและฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society หรือสังคมปลอดขยะ ผ่านกระบวนการและวิธีการต่างๆ  นอกจากนี้ การมีตลาดสีเขียวออนไลน์ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเกิดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย และกรมฯ มุ่งหวังว่า ระบบดังกล่าวจะมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อไป

          ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สส. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ (GreenMarket) ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่สำคัญภายใต้โครงการฯ คือ (1) การพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ภาครัฐที่รวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) การสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วนต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานความต้องการหรืออุปสงค์ด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย รวมถึงอุปทานหรือความต้องการสินค้าและบริการสีเขียว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ผลิตที่ต้องการแลกเปลี่ยน หรือซื้อ-ขายสินค้า และ (3) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนา การจัดทำแบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง    เป็นต้น

         ปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการพัฒนาช่องทางในการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อwww.thaiecomarket.com โดยขณะนี้มีบริษัท/ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 376 แห่ง และมีสินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ทและที่พัก, อาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องใช้สำนักงาน, เสื้อผ้าและสิ่งทอ, อุปกรณ์ตกแต่ง และของเล่นเด็ก เป็นต้น รวมจำนวน 1,053 รายการ

         ภายในงานสัมมนามีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ (Greenmarket) และการเสวนาเรื่อง “ก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ด้วยตลาดสีเขียวออนไลน์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย    ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สส.  คุณศิริวรรณ คำพันธ์ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย จ.สุรินทร์ หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คุณภูริวิทย์ เรี่ยมพาณิชย์ ผู้แทน Hotelscombined.com เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาโรงแรมทั่วโลก และ คุณเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และระบบจะเป็นเพียงช่องทางเบื้องต้นที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบกัน หลังจากนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะดำเนินการติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสอบถามรายละเอียดสินค้า ชำระเงิน รวมถึงรับ-ส่งสินค้าต่อไป (สนใจชมวิดีโอแนะนำ “ตลาดสินค้าสีเขียวคืออะไรได้ที่ลิงค์นี้ https://youtu.be/Ea5v_77aW8E) นอกจากนี้ การซื้อขายผ่านตลาดสีเขียวออนไลน์นี้ ยังเปิดโอกาสให้ขายสินค้าได้อย่างไม่จำกัด และสามารถเข้าถึงตลาดได้ทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่สนใจจองที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทาง สส. ได้มีความร่วมมือกับ hotelscombined.com ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาที่พัก และเลือกที่พักในราคาที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการอีกด้วย  

         สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ขาย และผู้บริโภคหัวใจสีเขียวที่ต้องการเลือกชมและซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaiecomarket.comหรือเฟซบุ๊ค  https://www.facebook.com/ThaiEcoMarket/ หรือติดต่อศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2298 5635 หรือ โทรสาร 0 2298 5635 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          คุณพงษ์ชัย เพชรสังหาร ผู้จัดการแผนกเว็บเซอร์วิส บริษัท เทรคอน(เว็บไซต์) จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า จากกระแสการตื่นตัวของการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ให้เกิดการเติบโตของทั้งฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขาย และในปัจจุบันการสั่งซื้อสินค้าใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่ยังไม่มีตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์จากภาครัฐมาก่อน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยรวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มานำเสนอขายบนเว็บไซต์ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 376 ร้านค้าและ สินค้า 1,053 ชิ้น ในกระบวนการซื้อขายสินค้าออนไลน์ปกติ เริ่มจากร้านค้าออนไลน์ ซึ่งผู้ขายจะนำสินค้าเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งผู้ซื้อจะเข้ามาเลือกสินค้าและสั่งซื้อสินค้าและทำการโอนเงินและส่งสินค้าตามปกติ แต่ในส่วนของตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ภาครัฐ การสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังผู้ขายผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อคำสั่งถูกส่งผ่านอีเมลไปแล้ว ผู้ซื้อก็จะติดต่อผู้ขายประสานงานในเรื่องของการชำระเงินและการจัดส่ง ส่วนนี้จะเป็นข้อจำกัดภาครัฐที่ไม่สามารถรองรับในส่วนของการชำระเงินเพราะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายซึ่งผู้ซื้อต้องติดต่อการชำระเงินผ่านผู้ขายต่อไปไม่สามารถชำระเงินผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ได้

          สินค้าหรือบริการที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ แบ่งตามหมวดหมู่ได้ดังนี้

1. หมวดโรงแรมที่พัก มีโรงแรมที่พัก จำนวนกว่า 300 แห่ง ซึ่งมีจุดเด่นคือ เป็นโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน       G Hotel หรือมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว โดยสามารถจองโรงแรมผ่านระบบที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาโรงแรม Hotelcombined.com ได้

2. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม มีสินค้ามากกว่า 100 รายการ เช่น กาแฟดอยตุง จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ข้าวกล้องอินทรีย์ จากกรีนลิฟวิ่งแคมป์ น้ำผึ้งดอกลำไย จากสุภาฟาร์มผึ้ง และสินค้าอาหารเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เช่น ชา ขนมข้าวแต๋น เครื่องแกง น้ำพริก น้ำจิ้มไก่ น้ำตาล น้ำส้มสายชูหมัก น้ำมันพืช น้ำสลัด ผักอินทรีย์ เกี๊ยวกุ้ง ไก่สดอนามัย เป็นต้น

3. หมวดเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

4. หมวดผ้าทอ/สิ่งทอ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้รับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (G Production) โดยรวบรวมสินค้า เช่น ผ้าฝ้ายทอมือ เสื้อ กางเกง กระโปรง พรม และเคหะสิ่งทอ มากกว่า 200 รายการ

5. หมวดหัตถกรรมและเครื่องประดับ เช่น กระดาษสา ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล เป็นต้น

7. หมวดของเล่น เป็นของเล่นทำจากไม้ จากบริษัท แปลนทอยส์ ครีเอชั่น มากกว่า 190 รายการ

8. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ก้อนธรรมชาติ สบู่เหลวน้ำแร่ สเปรย์น้ำแร่ แชมพู โลชั่น สมุนไพรขัดผิว เป็นต้น

 

สรุปการเสวนาเรื่อง “ก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ด้วยตลาดสีเขียวออนไลน์”

ซึ่งดำเนินรายการโดยนายกำภู ภูริภูวดล

วิทยากรประกอบด้วย

          ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          คุณศิริวรรณ คำพันธ์ กลุ่มสตรีทอผ้าไทยตำบลสวาย จังหวัดสุรินทร์

          คุณภูริวิทย์ เรี่ยมพานิชย์ Hotelcombined.com

          คุณเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

 

ผู้ดำเนินรายงานสัมภาษณ์ ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร

“เล่าถึงบทบาทของกรมในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมา”

          ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร กล่าวว่า แนวคิดที่จัดทำตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ขึ้นมา เรามองเห็นว่าการส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจะต้องนำอุปสงค์และอุปทานให้เจอกัน เช่นว่า เราจะทานอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือใช้ของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ผู้ผลิตไม่มีผู้บริโภคจึงหาซื้อได้ยากในขณะเดียวกันผู้ผลิตเมื่อผลิตของขึ้นมาแต่ไม่มีความต้องการที่ดีในตลาด ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้น ทางเราเลยคิดว่าถ้าอยากส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงต้องหาตลาดให้กับผู้ผลิต ทางด้านตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์เกิดขึ้นเพราะเรามองเห็นถึงความสะดวกสบายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ และเป็นเทรนด์ของโลกที่เกิดการขายสินค้าออนไลน์โดยที่ผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องไปหาพ่อค้าคนกลางเพื่อลดต้นทุนของสินค้าและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้มากขึ้น เว็บไซต์เริ่มดำเนินการมาประมาณ 1 ปี แต่อยู่ในระหว่างการเตรียมการแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นเว็บไซต์ ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดตัวเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าฟังสัมมนาได้แนะนำและเสนอว่าในเว็บไซต์ควรมีข้อมูลอะไรเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันผู้ผลิตที่ได้เข้าร่วมสัมมนานี้ก็อาจจะได้สมัครเข้ามา โดยมีเงื่อนไขว่าหากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตได้รับฉลากรับรองว่าสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาในเว็บไซต์ของเราได้และไม่มีค่าใข้จ่าย แต่จะมีพิเศษขึ้นมาคือตัวผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองจาก Green Product ของกรม ก็จะได้รับรองบรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วย และกรมยังส่งเสริมให้เกิดการผลิตมาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยส่วนผลิตภัณฑ์ระยะแรกๆ จะมี กระดาษสา ผ้าทอ ซึ่งในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนงานของชุมชนชาวบ้านตัวหน่วยงานที่จะเข้าไปทำกฎเกณฑ์มาตรฐานไม่เหมือนกับโรงงานใหญ่ๆ ที่มีกรมโรงงานหรือกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนพิจารณาตรวจสอบว่าโรงงานนั้นมีการผลิตหรือว่าปล่อยน้ำเสียได้คุณภาพหรือไม่ แต่ในลักษณะชุมชนจะผลิตและใช้เทคโนโลยีแบบทัองถิ่นหรือภูมิปัญญา แต่เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีกระจายอยู่ทั่วไป และเมื่อแต่ละคน ต่างคนต่างทำ ต่างใช้ ต่างผลิต และก็ใช้สารเคมีหรือว่าใช้วิธีการบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้คุณภาพและเมื่อทิ้งของเสียเหล่านี้ลงในสิ่งแวดล้อม ซึ่งชองเสียเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ข้างในสิ่งแวดล้อมแล้วย้อนกลับขึ้นมาทำร้ายตัวเราอีก

 

“ถ้าเราอยากจะได้ตัวจี (G Production) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง”

          ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร กล่าวว่า คือเราจะหน่วยงานในกรม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. ส่วนที่ให้รางวัล Green Production ก็จะมีการเปิดให้ผู้ผลิตได้รับสมัครและให้อ่านหลักเกณฑ์ของเราว่า การที่จะได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ Green Production เป็นยังไง พอสมัครเข้ามาก็จะมีทีมงานซึ่งจะประกอบไปด้วย นักวิชาการไปตรวจสอบและประเมินและทางเราจะให้รางวัลตัวจี

2. โดยจะมีหลักเกณฑ์ให้ และให้ผู้สมัครดูตามหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามและจะมีการรับรองจากทางเรา เช่นตัวอย่างที่เรานำมาคือ ศิลาดล เป็นเหมือนกับประเมินตนเองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิต

 

“ในส่วนของผู้บริโภคจะทราบได้อย่างไรว่าศิลาดล มีสัญลักษณ์อะไรจากทางกรมส่งเสริมฯ”

          ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร กล่าวว่า ในการทำสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะมีการเข้าเกณฑ์ในหลายๆ รูปแบบ อย่างของศิลาดลตอนที่เข้าร่วมโครงการจะระบุว่าในการผลิตศิลาดลใช้พลังงานไฟฟ้าหรือใช้วัสดุต้นทุนเป็นที่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ และเมื่อเริ่มทำโครงการกับเราทางเจ้าหน้าที่เราไปแนะนำเทคนิคทางการอาจจะวิธีการลดพลังงานไฟฟ้า สุดท้ายจะอออกมาว่าจากเดิมทีที่ทางศิลาดลใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตสินค้าหนึ่งชิ้น เดิมทีอาจจะใช้ไฟฟ้า 200 วัตต์ แต่เมื่อใช้ผ่านขบวนการตามที่เราแนะนำสินค้านี้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง มันจะสะท้อนให้เห็นว่าการลดพลังงานทำให้ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

 

“มีความจำเป็นแค่ไหนที่วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ผลิตทุกราย มีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องเป็น Green Production”

          ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร กล่าวว่า คือตอนนี้ ในเทรนด์การเลือกบริโภคของตลาดโลก ซึ่งถ้าเราไม่ทำอาจจะตกเทรนด์ ยกตัวอย่างถ้าเป็นสินค้าที่จะส่งออกทางยุโรปเค้าอาจจะปฏิเสธการรับสินค้าเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอีกนัยยะหนึ่งคือในการผลิตและการบริโภคของพวกเราทุกคนเท่ากับว่าเราไปใช้เอาทรัพยากรณ์ที่อุดมสมบูรณ์ของโลกเราไป หากเราไม่ปล่อยให้มันฟื้นฟู เท่ากับว่าเราทำร้ายบุตรหลานของเราในอนาคต เพราะว่าเราได้ตักตวงและก็ใช้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรณ์มาใช้ยุคของเราแล้ว เมื่อส่งผ่านโลกของเราให้กับลูกเราในอนาคตเป็นโลกที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งอาจจะไม่ยุติธรรมให้กับคนในรุ่นต่อๆ ไป

“ปัจจุบันมีเยอะหรือไม่ ที่เป็นทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

          ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร กล่าวว่า ค่อนข้างเยอะ อย่างในส่วนของ thaiecomarket ก็จะมีผลิตภัณฑ์ถึง 1,050 กว่ารายการ ซึ่งเราจะพยายามประชาสัมพันธ์และก็ทำให้ตลาดกว้างขึ้น

 

“คนที่ต้องการเข้ามาสมัครสมาชิก หรือเข้ามาขายสินค้า ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง”

          ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร กล่าวว่า สามารถที่จะกรอกใบสมัคร และต้องมีเอกสารยืนยันว่าสินค้าได้รับรองจากหน่วยงานใดๆ ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ถ้าหากผลิตภัณฑ์เป็นสีเขียวก็สามารถสมัครได้ หรืออาจจะปรึกษาทางเราได้ถ้าหากผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่มีใบรับรองทางเราก็สามารถให้คำแนะนำได้ว่าต้องผ่านขบวนการอะไรยังไงบ้าง ถึงจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ Green Production ได้

 

ผู้ดำเนินรายงานสัมภาษณ์ ศิริวรรณ คำพันธ์

“ในหมู่บ้านมีคนทำผ้าไหมทั้งหมู่บ้านหรือเปล่า”

          คุณศิริวรรณ คำพันธ์ กลุ่มสตรีทอผ้าไทยตำบลสวาย จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เกือบทั้งหมู่บ้านเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาและสวน ส่วนมากจะนำไปขายตลาดในหมู่บ้าน และตามงาน OTOP ทั่วไป

 

“เมื่อสินค้าได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีผลต่อยอดขาย และผลิตภัณฑ์หรือเปล่า”

          คุณศิริวรรณ คำพันธ์ กลุ่มสตรีทอผ้าไทยตำบลสวาย จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ก็มีคนสนใจสินค้ามากขึ้น รายได้เยอะขึ้น เป็นการช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านด้วย ส่วนผู้ผลิตที่อยากจะทำส่วนตรงนี้ก็สามารถทำได้ ซึ่งตัวจี (G Production) เป็นตัวรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น

 

 

 

ผู้ดำเนินรายงานสัมภาษณ์ คุณภูริวิทย์ เรี่ยมพานิชย์

“ธุรกิจโรงแรม Hotelcombined.com คืออะไร”

          คุณภูริวิทย์ เรี่ยมพานิชย์ Hotelcombined.com กล่าวว่า คือ เวลาเราหาที่พักตามอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะไปจองโรงแรมตามเว็บไซต์ควรจองดีไหม ราคาเท่าไหร่ เพราะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเว็บไซต์จองโรงแรมซึ่งบางที่มีราคาไม่เท่ากันบางทีถึงแม้ว่าจะมีราคาเท่ากัน แต่ว่าในบางรายละเอียดของบางที่ไม่ตรงกัน อย่างเช่นเว็บนี้มีอาหารเช้า แต่เว็บนี้ไม่มีอาหารเช้า ซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะง่ายขึ้น ถ้าเรารวมทุกเว็บไซต์มาไว้ในที่เดียวกันซึ่งเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าเว็บนี้ขายราคาเท่าไหร่ และแถมอะไรบ้าง เลยเป็นจุดกำเนิดของเว็บไซต์ Hotelcombined สามารถจองโรงแรมได้ทั่วโลก รวมทั้งหมดประมาณ 800,000 โรงแรม ในเมืองไทยประมาณ 20,000 กว่าแห่ง

 

“รวบรวมโรงแรมทั่วโลกมาไว้ที่ Hotelcombined แล้วทางเว็บไซต์ได้อะไร”

          คุณภูริวิทย์ เรี่ยมพานิชย์ Hotelcombined.com กล่าวว่า เราเป็นเหมือนตลาดของเว็บไซต์จองโรงแรม แล้วเว็บไซต์จองโรงแรมตัวกลางจ่ายค่าตอบแทนให้เราอีกทีนึง แต่ถ้าหากจะเลือกเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทางเว็บไซต์ก็จะมีตัวเลือกให้และก็จะโชว์เฉพาะโรงแรมที่เป็นโรงแรมสีเขียว

 

ผู้ดำเนินรายงานสัมภาษณ์ คุณเจนจบ สุขสด

“อยากให้เล่าถึง การจัดซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาครัฐ”

          คุณเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ     กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษได้รับมอบหมายให้สำรวจและส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาครัฐ โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาครัฐและพบว่าภาครัฐมีการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษยังได้จัดทำมาตรฐาน ตะกร้าเขียว ทั้งเป็นมาตรฐานสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องใช้สำนักงาน กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสาร บริการทำความสะอาด บริการถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยคิดว่า การจัดทำตลาดสีเขียวออนไลน์จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อไป

 

 

Our Services

Enterprise Software
Development and Consultant.


Website and Intranet Development
Online Marketing Services
Mobile Application
Government Portal
Multimedia Design
Knowledge Management


Risk Management
E-learning
E-commerce
Project Management
Geographic information system (GIS)
Business Process Application


Live Streaming
Desktop Management (Starcat)
Document Management and Scanner
Colour Design Software
MICE Solution

You are here: Home Movement Movement เปิดตัวเว็บไซต์ตลาดสีเขียวออนไลน์